Ochrana osobních údajů - GDPR

 
 
Plně respektujeme soukromí svých zákazníků a abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá vaše data. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
 
Vaše osobní údaje mohou být shromažďovány námi nebo třetími stranami, jako je:
 
Česká pošta, s.p.
Se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
DIČ: CZ47114983
 
Shoptet s.r.o.
Se sídlem: Dvořeckého 628/8, 169 00 Praha 6
DIČ: CZ28935675
 
 
 
 
Podmínky ochrany osobních údajů
 
 
I.
 
Základní ustanovení
 
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Jana Slepánková IČ 04576951
se sídlem Blansko, B. Němcové 6 (dále jen: „správce“).
 1. Kontaktní údaje správce jsou
adresa:
Jana Slepánková
Baldovec 356
798 62
telefon: 773 938 316 (majitelka)
 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné
fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či
nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních
prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo
společenské identity této fyzické osoby.
 1. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
 
 
II.
 
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které
správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění
smlouvy.
 
III.
 
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro
zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu
(zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1
písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo
služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje,
které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění
smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze
strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl.
22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
IV.
 
Doba uchovávání údajů
 
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního
vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů
(po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účel
marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě
souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V.
 
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti
s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo
mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé
mailingových služeb / cloudových služeb. Mailchimp
 
VI.
 
Vaše práva
 
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování
dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu
nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se
domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
 
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření
k zabezpečení osobních údajů.
 1. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních
údajů v listinné podobě, zejména antivirové programy, ukládání dat na vlastní zabezpečeném serveru.
 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
 
Závěrečná ustanovení
 
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste
seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 1. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového
formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami
ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních
údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi
těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.