Pravidla soutěže

Podmínky soutěže

Základní ustanovení:

Soutěž "SOUŤĚŽ O knihu Šití jako životní styl" bude probíhat na území České republiky na sociální síti Facebook v termínu od 21.5.2021 - 26.6.2021 do 12:00 (dále také jako „doba trvání Soutěže“. Výsledky soutěže budou vyhlášeny nejpozději do 30.6.2021.

Pořadatel soutěže

Pořadatelem Soutěže je Jana Slepánková ( IČ: 04576951) se sídlem provozovny: Baldovec 356, Rozstání 798 62, e-mail: stylovelatky@email.cz, telefon: 773 938 316 .

Tato Soutěž tedy není žádným způsobem sponzorována, podporována, vyhodnocována ani spravována provozovatelem sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“). Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení s touto soutěží žádné povinnosti ani práva vůči soutěžícím a společnost Facebook Inc. nemá žádné závazky vůči účastníkům této soutěže.

 1. Do soutěže byla vložena tato výhra: kniha Šití jako životní styl – více v podmínkách soutěže.
 2. Účast je podmíněna objednávkou či nákupem zboží od www.stylovelatky.cz.
 3. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhra bude odeslána po ukončení soutěže.

 

Účast v soutěži

 1. účastník soutěže musí na Facebookovém profilu Stylové látky přiložit fotografii výrobku, který vytvoří z dekoračních látek zakoupených v našem e--shopu. 
 2. Své fotografie posílejte do komentáře pod soutěžní příspěvek, každý může přidat pouze jeden komentář, který vybereme přímo my.
 3. Soutěže se lze účastnit pouze jednou.

 

Vyhodnocení

Vyhodnocení o výhru knihy z e-shopu www.stylovelatky.cz v hodnotě 539 Kč, získá nejoriginálnější fotka výrobku, který vybereme přímo my. 

 

Kontaktování výherce

 1. soutěžící je o výhře informován pomocí zprávy na Facebooku a to nejpozději 30.6.2021.
 2. V případě, že soutěžící neuvede následně platnou adresu, tj. vrátí-li se výhra zpět odesílateli jako nedoručená, ztrácí nárok na výhru. Výhru, kterou není možné doručit nebo je její doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadá bez náhrady pořadateli, tj. Jana Slepánková. 

 

Všeobecná ustanovení

 1. do soutěže nebudou zařazení soutěžící, kteří odeslali své tipy mimo dobu trvání soutěže.
 2. Výherci výslovně souhlasí s tím, že pořadatel hry je oprávněn užít bezplatně jeho jméno a případně fotografii s ním pořízené, popř. jím napsané dokumenty k reklamním a propagačním účelům, a to po dobu 5 let od ukončení hry.
 3. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti Jana Slepánková a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.
 5. Rozesílání výher bude probíhat po telefonické, případně e-mailové domluvě.
 6. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či nedoručení soutěžních zásilek platí, že pořadatel svou povinnost splní tím, že na zpáteční adresu uvedenou v rámci soutěžní zásilky odešle výhru.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

 

Ochrana osobních údajů

chráníme vaše data

Veškeré údaje našich zákazníků jsou zabezpečeny proti jakémukoli zneužití. Přijali jsme veškerá opatření nutná k tomu, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému získání třetí stranou.

Osobní údaje jsou u nás v bezpečí

Přihlášením do hry dáváte ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („zákon“) výslovný souhlas společnosti Jana Slepánková IČ: 04576951, se sídlem Baldovec 356, Rozstání, PSČ 798 62, jakožto správci Vašich osobních údajů, se zpracováním Vámi poskytnutých osobních údajů.

Berete na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že Vaše osobní údaje budou zpracovávány systematicky a automatizovaně. Máte právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat zasláním písemného oznámení, právo na přístup k údajům ve smyslu §§ 11 a 12 zákona, a další práva dle § 21 zákona, zejména právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů.